Agreement between Two Swept-Source Optical Coherence Tomography Biometers and a Partial Coherence Interferometer
Ji Young Moon, Soo Chang Cho, Hyun Jin Kim, Roo Min Jun, Kyung Eun Han
Korean J Ophthalmol. 2022;36(4):326-337.   Published online 2022 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2022.0017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Evaluation of a New Spectral-Domain Optical Coherence Tomography-Based Biometer
Jorge L. Alió, Marina José-Martínez, Antonio Martínez-Abad, Alejandra E. Rodríguez, Francesco Versaci, Jesper Hjortdal, Joaquim Neto Murta, Ana B. Plaza-Puche, Mario Cantó-Cerdán, David P. Piñero
Diagnostics.2024; 14(5): 560.     CrossRef
Comparison of Refractive Prediction Accuracy With Three Optical Devices
Shi-Ming Cheng, Xi Li, Jia-Sheng Zhang, Jian-qi Mei, Gui-lian Shi, Junhai Lin, Tian-tian Li, A-Yong Yu
Journal of Refractive Surgery.2023; 39(1): 48.     CrossRef
Clinical applications of anterior segment swept-source optical coherence tomography: A systematic review
Ibadulla Mirzayev, Ahmet Kaan Gündüz, Pınar Aydın Ellialtıoğlu, Ömür Özlenen Gündüz
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.2023; 42: 103334.     CrossRef
Evaluation of a New All-in-One Optical Biometer and Comparison With a Validated Swept-source OCT Biometer
Yue Li, Zhilin Zou, Shuoyu Xu, Jinjin Yu, Qianfang Ye, Kexin Li, Yichen Xiao, Giacomo Savini, Domenico Schiano-Lomoriello, Xingtao Zhou, Mingyu Yao, Jinhai Huang
Journal of Refractive Surgery.2023; 39(12): 825.     CrossRef
Swept-Source Optical Coherence Tomography-Based Biometry: A Comprehensive Overview
Alfredo Borgia, Raffaele Raimondi, Tania Sorrentino, Francesco Santoru, Matilde Buzzi, Vittorio Borgia, Vincenzo Scorcia, Giuseppe Giannaccare
Photonics.2022; 9(12): 951.     CrossRef