Serum Selenium Levels in Patients with Graves Disease: Associations with Clinical Activity and Severity in a Retrospective Case-control Study
Tae Hwan Kim, JaeSang Ko, Bo Ram Kim, Dong Yeob Shin, Eun Jig Lee, Jin Sook Yoon
Korean J Ophthalmol. 2022;36(1):36-43.   Published online 2021 Nov 8     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2021.0146
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Increased Incidence of Hashimoto Thyroiditis in Selenium Deficiency: A Prospective 6-Year Cohort Study
Qian Wu, Yue Wang, Ping Chen, Jing Wei, Hongjun Lv, Si Wang, Yajun Wu, Xuan Zhao, Xiaogang Peng, Eddy Rijntjes, Youfa Wang, Lutz Schomburg, Bingyin Shi
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022; 107(9): e3603.     CrossRef
Plasma and vitreous selenium concentrations in patients with type 2 diabetes and diabetic retinopathy
Chunmiao Wang, Ruijin Ran, Xin Jin, Xiaohong Zhu
Medicine.2022; 101(39): e30877.     CrossRef